Điều khoản và điều kiện

CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG​​

1. Trang thông tin điện tử này (www.kansas-city-bands.com) do Kansas City Bands hoàn toàn sở hữu và điều hành.

2. Việc sử dụng trang thông tin điện tử này phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện cụ thể sau: (A) các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây và (B) mọi điều khoản và điều kiện bổ sung cụ thể tùy từng thời điểm để điều chỉnh việc sử dụng, và truy cập vào, một số mục của trang thông tin điện tử này (và các điều khoản bổ sung đó sẽ có hiệu lực ràng buộc khi chúng được đăng tải trên trang thông tin điện tử này) (the “Điều Khoản và Điều Kiện”).

3. Khi sử dụng trang thông tin điện tử này, bạn đã đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện, và sự đồng ý của bạn cùng với các Điều Khoản và Điều Kiện sẽ cấu thành một hợp đồng có giá trị ràng buộc về pháp lý giữa bạn và Kansas. Vì thế, bạn vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện của trang thông tin điện tử này.

CÁC HẠN CHẾ VỀ SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

4. Trừ khi được Kansas đồng ý bằng văn bản một cách khác đi, bạn sẽ không sao chép, sao lại, tái bản, đưa lên mạng, công bố, chuyển, tạo liên kết đến hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào các thông tin và/hoặc tài liệu đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử này.

5. Bạn có thể tải xuống các thông tin và/hoặc tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này để bạn sử dụng, nhưng luôn luôn với điều kiện là bạn không dỡ bỏ các thông tin về bản quyền và/hoặc các quyền khác của Kansas gắn với các thông tin và/hoặc tài liệu đó.

6. Bạn không được phát tán, sửa đổi, chuyển đi, sử dụng lại, công bố, tạo liên kết hoặc sử dụng các nội dung của trang thông tin điện tử này, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, cả các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các tập tin âm thanh và/hoặc các đoạn phim, cho các mục đích kinh doanh và/hoặc công cộng, khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Kansas.

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

7. Trang thông tin điện tử này hoạt động 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, Kansas bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. Kansas sẽ cố gắng để lên kế hoạch và thông báo về việc hệ thống không thể sử dụng được bằng cách đưa một thông báo trên mạng trực tuyến. Kansas không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại và/hoặc mất mát nào do việc hệ thống bị ngắt trong trường hợp này.

TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG

8. Bạn sẽ đăng ký và được cung cấp một Tên Truy Cập Tài Khoản để có thể mua bảo hiểm trên trang thông tin điện tử này. Bạn sẽ giữ bí mật Tên Truy Cập Tài Khoản này vào mọi thời điểm, và sẽ bảo đảm rằng Tên Truy Cập Tài Khoản này của bạn sẽ không bị tiết lộ theo bất cứ cách thức nào cho bất kỳ ai.

9. Kansas sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ giao dịch không được phép nào do việc Tên Truy Cập Tài Khoản bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn phải lập tức thông báo cho Kansas bất cứ trường hợp nào mà Tên Truy Cập Tài Khoản của bạn bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật Tên Truy Cập Tài Khoản và mật khẩu và đối với bất cứ việc truy cập nào sử dụng Tên Truy Cập Tài Khoản và mật khẩu của bạn.